Anasayfa / BELEDİYE MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ / BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE ÇEVRE
KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

Çevre Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin
iyileştirilmesi için Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten belediyelere ve
birliklere karşılıksız yardımlar yapılmaktadır.

Söz konusu yardımlara ilişkin usul ve esaslar, 9/8/1983
tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmüne dayanılarak
hazırlanan 3.4.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çevre
Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin
Kullanımı Hakkında Yönetmelik”te düzenlenmiştir.

1-Yönetmeliğin
Amacı:

Bu Yönetmeliğin amacı; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin
iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye
gelir kaydedilecek çevre katkı payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık
bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.(md.1)

2- Ödeneğin
kullanımı:

Söz konusu ödeneğin kullanım yerleri yönetmeliğin 7.
Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

a) Atık su arıtımı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım
tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya
yardım suretiyle desteklenmesi ile çevre düzeni planlarının yapımında,

b) Hava, su ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının
oluşturulması için yapılan harcamalarda,

c) Gürültünün önlenmesiyle ilgili etüt ve projelerin
desteklenmesi için yapılan harcamalarda,

ç) Acil müdahale planlarının hazırlanması için yapılan
harcamalarda,

d) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri için yapılan
harcamalarda,

e) Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalarda,

f) Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan
harcamalarda,

g) Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için
yapılan harcamalarda,

ğ) Stratejik çevresel değerlendirme için yapılan
harcamalarda,

h) Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri ile yaşama
ortamlarının korunması için yapılan harcamalarda,

ı) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin
karşılanması için yapılan harcamalarda,

i) Çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler için
yapılan harcamalarda,

j) İhtisas komisyonları için yapılan harcamalarda,

k) Çevre kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalarda,

kullanılır.

3-Yardım veya kredi
başvurularının değerlendirilmesi:

Genel Müdürlükçe; Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım veya kredi talebinde
bulunanlardan istenilecek belgeler yönetmeliğin 9. Maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Proje Gerekçe Raporu,

c) Birlikler, Belediyeler ve il özel idareleri için encümen
kararı,

ç) Keşif özeti ve metraj cetveli,

d) Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı,

e) Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Belgesi veya Çevresel
Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Belgesi, (Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği Kapsamında olanlar),

f) Taahhütname,

g) Protokol (Kamu Kurum ve Kuruluşları),

ğ) Diğer belgeler,

istenir.

Yardım veya kredi talep edenlerden, yardım veya kredilerin
belirtilen konularda kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve
başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer
şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden alınır.

Yardım veya kredi talebinde bulunanlar gerekli belgeleri
usulüne uygun şekilde hazırlayarak ilgili il çevre ve orman müdürlüğüne verir.
İl çevre ve orman müdürlüğünce, belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır,
varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin gerekliliği ve uygulanabilirliğine
ilişkin görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

4-Yardım yapılma usulü

Yönetmeliğin 12 . maddesinde yardımların usul ve esaları
düzenlenmiştir. 13. Maddesinde ise kredi verilmesi konusunda düzenleme
yapılmıştır.

Yardım Usulüne ilişkin esaslar;

(1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından
onaylanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından
oluşturulan birliklere ait atıksu altyapı, atıksu arıtma, katı atık düzenli
depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin proje sahibi tarafından
projelendirilmesi veya yapımı için ihale edilmesi halinde proje ihale sözleşme
bedelinin en çok yüzde kırkbeşine kadar, Bakanlık tarafından hazırlanan tip
projelerde ise keşif özetinde Bakanlıkça belirlenen miktarın en çok yüzde
ellisine kadar yardım verilebilir. Çevre ve toplum sağlığı açısından önem ve
aciliyet gösteren yatırımlarda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri veya
bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen
tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile
yükseltilebilir.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar
tarafından oluşturulan birliklere ait, keşif özetinde yer alan bedel veya ihale
bedeli 5.000.000 Türk Lirasını geçen atıksu altyapı, atıksu arıtma, katı atık
düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesisi yapım projeler için
Bakanlıkça yapılan yardımlar üç bölümde verilir.

a) İlk aşamada; söz konusu projeye ilişkin onaylı keşif özeti
veya ihale bedelinde yer alan tutarın %10’una kadar, proje inşaatı başlamadan,
ihale öncesinde,

b) İkinci aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım
tutarından ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım
tutarlarının yarısı, proje inşaatının %50 gerçekleşme oranına geldiği zaman,

c) Üçüncü aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım
tutarından ilk aşamada yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım
tutarlarının ikinci aşamada ödenmeyen diğer yarısı proje inşaatının
sonlandırıldığı zaman ödenir.

(3) Bakanlıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile
bunlar tarafından oluşturulan birliklere yardım yapılabilmesi için;

a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş
olması,

b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle
toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda
bulunulmasına yönelik olması,

c) Yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu
idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, 7 nci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen konularda faaliyet göstermesi,

ç) Bakanlık ile yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki
kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birlikler arasında protokol
yapılması,

gereklidir.

(4) Yardım yapılan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri
ile bunlar tarafından oluşturulan birliklerin Bakanlık’ça desteklenen ve yapım
işlerini ihtiva eden projeleri için proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa proje gelişme-ilerleme raporunu
hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmaları gereklidir.

5- Kredi verilme
usulü:

İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından
onaylanan; atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile
çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine yönelik faaliyet ve
tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için gerçek veya tüzel kişilere sözleşme
hükümleri doğrultusunda proje bedelinin yüzde kırkbeşine kadar defaten veya
dilimler hâlinde kredi verilebilir.(mad 13)

Atık su arıtma, katı atık bertaraf ve geri kazanım
tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek kredinin vadesi en çok
on yıl olup, üç yıla kadar ödemesiz devre tanınabilir. Geri ödeme, ödemesiz
devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler hâlinde yapılır.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine
yönelik diğer faaliyet ve tesislerin projelendirilmesi ve yapımı için verilecek
kredinin vadesi ise en çok beş yıl olup, iki yıla kadar ödemesiz devre
tanınabilir.

 Geri ödeme, ödemesiz
devreyi takip eden yıldan başlamak üzere yıllık eşit taksitler hâlinde yapılır.

Karşılıksız yardımlar veya kredilere ilişkin tutarlar,
gerekli şartları yerine getiren genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile
gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

Bakanlıkça yapılacak yardım veya kredilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bunlar tarafından oluşturulan birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılabilmesi için; 15 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetinin tamamlanması ve bu faaliyet sonucunda tutulan tespit tutanağında “Bakanlıkça yapılacak ödemeye esas iş ve hizmetler ile alınan mallara yönelik hak ediş ve faturalarda yer alan tutarların yapılan işle uyumlu olduğu yerinde tespit edilmiştir” ifadesinin yer alması gerekir. (mad 14)

KAYNAK
Abdullah ÇAVUŞ/BADED Genel Başkanı

Hakkında admin

Check Also

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI

Share Tweet Share Pin Email BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI Belediye Başkanlarının görev …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir