Anasayfa / BELEDİYE MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ / BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE
ÖZLÜK HAKLARI

Belediye Başkanlarının görev ve sorumlulukları esas
itibariyle 5393 sayılı Belediye Kanunu ile belirlenmiştir.

Bununla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanının görevleri ise
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu belirlenmiştir. Dolayısıyla Belediyeler
konusunda iki önemli yasal düzenleme ile belirlemeler yapılmış olup her iki
yasadan hareketle Başkanların görev ve sorumluklarına iş bu makalede yer
verilecektir.

I- 3593
sayılı Belediye Kanununu İle Belirlenmiş Olan Görev ve Sorumluluklar:

1- Belediye Başkanı
Kimdir?

5393 sayılı Kanunun 37 . Maddesinde “Belediye Başkanı;
belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir” şeklinde
tanımlanmıştır.

2- Belediye
Başkanlarının Yapamayacakları İşler Nelerdir?

Aynı maddede Belediye başkanlarının görevleri müddetince
başkanlık dışında yapamayacakları işler sayılmıştır.

Bunlar;

a- Belediye başkanları görevinin devamı süresince siyasî
partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz

b- Profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve
yönetiminde bulunamaz.

Şeklinde iki önemli yasak getirilmiştir.

3- Belediye
Başkanlarının Görevleri Nelerdir?

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye
teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye
idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak
bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini
hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları
meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya
davalı olarak da yargı

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme
yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi
dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini
denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için
gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği
kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini
oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği
kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya
belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri
kullanmak.

4-Belediye
başkanının özlük hakları

Madde 39- Belediye başkanına nüfusu;

a) 10.000’e kadar olan beldelerde 70.000,

b) 10.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 80.000,

c) 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 100.000,

d) 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 115.000,

e) 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 135.000,

f) 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 155.000,

g) 1.000.001’den 2.000.000’a kadar olan beldelerde 190.000,

h) 2.000.001’den fazla olan beldelerde 230.000,

Gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir. Nüfusu
50.001’den az olan il merkezi beldelerde bu ödeneğin hesaplanmasında (c)
bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır.

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu
sürelerde ödeneği kesilmez.

Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına
tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri
memuriyette geçmiş sayılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları
ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı
esas ve usûllere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları
için de uygulanır.

II- Büyükşehir Belediye
Başkanının Görev Tanımı Yetkileri ve Sorumlulukları

Büyükşehir belediye başkanının görevleri 22 Temmuz 2004
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Kanunun
17-18. maddesinde yer almaktadır.

1- Büyükşehir
Belediye Başkanı:

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin
başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili
kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları
içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki
usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe
belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.

Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin
etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı
olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.

Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye
başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine,
belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına
uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.

Büyükşehir ve büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe
belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve
denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin başkanlığını
yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

2- Büyükşehir
Belediye Başkanlarınım Görev ve Yetkileri:

 1. Belediye teşkilatının en üst amiri
  olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve
  menfaatlerini korumak.
 2. Belediyeyi stratejik plana uygun
  olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu
  stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye
  faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve
  değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 3. Büyükşehir belediye meclisi ve
  encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
 4. Bu Kanunla büyükşehir belediyesine
  verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için
  gerekli önlemleri almak.
 5. Büyükşehir belediyesinin ve bağlı
  kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir
  belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe
  üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
 6. Büyükşehir belediyesinin hak ve
  menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
 7. Yetkili organların kararını almak
  şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları
  kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
 8. Mahkemelerde davacı veya davalı
  sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve
  bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
 9. Belediye personelini atamak, belediye
  ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
 10. Gerektiğinde bizzat nikah kıymak.
 11. Diğer kanunların belediye
  başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine
  ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 12. Gerektiğinde görev ve yetkilerinden
  bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.
 13. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için
  ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere
  engelli merkezleri oluşturmak.

Abdullah ÇAVUŞ

Bağımsız Denetçiler
Derneği Başkanı

Hakkında admin

Check Also

BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

Share Tweet Share Pin Email BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR Çevre Bakanlığınca çevre …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir