Anasayfa / BELEDİYE MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ / BELEDİYELERE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 16/4/2003 tarihli ve 4848
sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci
maddesine istinaden hazırlanan ve 15.03.2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin,
Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara
İlişkin Yönetmelik ” hükümlerine göre kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve
tanıtmak için hazırlanan projelerine yardım yapılmaktadır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında
Kanunun 12 nci maddesi ve 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete ‘de
yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair
Yönetmelik” hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıklarının onarımına yardım
yapılmaktadır.

1- Kültürel, Sanatsal
ve Turistik Gelişmeye ve Tanıtıma Yönelik Projelere Yardımlar:

Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi
yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve
uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi,
gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri
etkinliklere ilişkin projelere yardım yapılabilmektedir.

Başvuru:

Başvurular, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle,
etkinlik tarihinden önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılır.

a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni
tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi.

b) Başvuruyu yapan özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş
sözleşmesi veya senedinin onaylı örneği, yerel yönetimlerde kurumun adı, gerçek
kişilerde nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini,
tahmini maliyet tablosunu ve benzeri bilgileri içeren ayrıntılı rapor.

ç) Proje etkinliği için davet edilen yerli ve yabancı kişi ve
toplulukların isim listesi.

d) Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan
izin belgesi.

Özel tiyatroların projelerinde birinci fıkranın (d) bendinde
belirtilen belge aranmaz ve bu projeler için, en geç her yılın 15 Ağustos
tarihine kadar, bir sanat sezonunu kapsayacak şekilde Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğüne başvurulur. Çocuk projeleri için uygulanacak projenin metni başvuru
belgelerine eklenir.

Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylanan yardımlar,
protokol yapılmasını müteakip ödenir.

Protokolde yer alacak
hususlar;

Protokolde; taraflar, teşekkülün kanuni tebligat adresi,
etkinliğin adı, tarihi, yeri, yardım miktarı, protokole uygun davranılmaması
halinde uygulanacak müeyyideler, Bakanlığın denetim yetkisi, gerekli görülen
diğer hususlar yer alır.

Yardım, projeyi sunan yerel yönetim kuruluşunun banka hesap
numarasına yatırılır.

2- Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yardımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ve 13.04.2005 tarihli
ve 25785 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının
Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kültür ve tabiat
varlıklarının onarımına yardım yapılmaktadır.

3-Yapılacak yardımlar:

Belediyelerce, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde
bina, arsa ve araziler üzerinden tahakkuk ettirilen Emlak Vergisi tutarının
%10’u oranında ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
tahakkuk ettirilir ve mükelleften Emlak Vergisi tutarıyla birlikte tahsil
edilir.

Tahsil edilen pay, il özel idaresi tarafından açılacak özel
bir hesaba aktarılır.

Bu miktar, vali tarafından il sınırları içindeki
belediyelerin kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla
hazırladıkları projelerin kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama
işlerine yardım amacıyla kullanılır.

Yapılacak yardımlar, proje maliyetinin veya kamulaştırma
bedelinin % 49’unu geçemez. Ancak bu oranlar, planlama ve projelendirme işleri
ile bunların uygulamalarına münhasır olmak üzere gerekli görülen hallerde
büyükşehir belediyeleri için % 60’a, diğer belediyeler için % 95’e kadar
artırılabilir.

4-Başvuru yeri ve
zamanı:

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi
amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla
belediyelerce yapılacak başvurular, iki dönem halinde Ocak ve Haziran ayı
sonuna kadar il özel idaresi müdürlüğüne yapılır. Valilerce gerek görülmesi
halinde, başvuru dönemlerinde değişiklik yapılarak il sınırı içindeki
belediyelere duyurulur.

Yardım Talebinde Bulunan Belediyeden İstenen Belgeler:

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi
amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama
ve uygulama konularında belediyelerce valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda
belirtilen belgeler istenir:

a) Projelendirme ve
planlama konusunda;

1) Koruma amaçlı imar planı için; Planlama alanının kentsel
sit sınırlarını gösteren Koruma Kurulu kararı ve onaylı pafta, teknik rapor,
belediye meclis kararı, tahmini proje maliyeti.

2) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için;
Proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli ögeleri gösteren
koruma kurulu kararı ve onaylı pafta, proje alanını, çevresini ve önemli
yapıları gösteren panaromikler ve minimum 9 x 13 ebadında çekilmiş fotoğrafları,
tahmini proje maliyeti.

3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için; Yapının tesciline
ilişkin koruma kurulu kararı, Yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren
ölçekli harita ve pafta, yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar,
tahmini proje maliyeti.

b) Uygulama projeleri
konusunda;

1) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri
uygulamaları için; Koruma Kurulunca onaylı uygulama projesi, Alanın
panaromikleri ve 9 x 13 ebadında fotoğrafları, iş programı, tahmini proje
maliyeti:

2) Tek yapı projesi uygulamaları için; Koruma kurulu onaylı
uygulama projesi, restorasyon raporu, iş programı, yapının iç dış ve çevresini
gösteren fotoğraflar, tahmini proje maliyeti.

c) Kamulaştırma
konusunda;

1. Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,

2. Kesinleşmiş kamulaştırma kararı, kamulaştırma bedeli.

d) (a), (b) ve (c) bendlerine ek olarak valilikçe gerek
görülen bilgi ve belgeler.

Yukarıdaki taleplerin tümünde ayrıca mali yıl esasına göre
hazırlanmış, yıllara sari işlerde ise her yıl içinde bitirilecek kısımlar için
ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan belediyece ödenecek
miktarı gösteren taahhütname sunulur.

Özel hesapta toplanan katkı payları, taşınmaz kültür
varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler
kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında
aşağıda belirtilen alanlarda kullandırılır:

a) Kamulaştırma alanında; Kanunun 15 inci maddesi ile
belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapılacak kamulaştırmalar, Koruma
amaçlı imar planları veya projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan
kamulaştırmalar,

b) Projelendirme, planlama ve uygulama alanında; Koruma
amaçlı imar planlarının, Koruma amaçlı imar planları ile tespit edilmiş özel
proje alanlarının projelendirilmesinin, sokak sağlıklaştırma projelerinin,
çevre düzenleme projelerinin, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin
yaptırılması ve bunların uygulanması.

5-Değerlendirmede
öncelik sırası:

Belediyelerin kamulaştırma, projelendirme, planlama ve
uygulama taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dikkate
alınır.

a) Mevcut durumu nedeniyle aciliyet arz eden taşınmaz kültür
varlıkları,

1. Onarımı devam edenler,

2. Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması
gerekenler,

3. Nakil gerektirenler.

b) Koruma amaçlı imar planları,

c) Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı
olarak ayrılmış yerlerdeki proje ve uygulamalar,

d)  Sokak
sağlıklaştırma ile  çevre düzenleme proje
ve uygulamaları,

e) Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür
varlıkları ve anıt yapılar ile koruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,

f)  Diğer taşınmaz
kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,

g) Kamulaştırmalar.

Değerlendirmede öncelik sırası, belediyelerin maliyete
katılma oranı da dikkate alınarak vali tarafından belirlenir.

6-Başvuruların
değerlendirilmesi:

Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini izleyen ay
sonuna kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların
değerlendirilmesi ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali
başkanlığında istişari nitelikte bir komisyon oluşturulur.

Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare müdürü
(genel sekreteri) ve proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel
meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.

Yıllara yaygın projeler kapsamında yapılacak işler bölünerek
yıl içinde bitirilecek her kısım için ayrıca keşif özeti hazırlanır.

Bu durumda keşif özeti bazında değerlendirme yapılır. İzleyen
yıllarda işin devamı niteliğindeki keşif özetleri öncelikle değerlendirilir.
Keşif artışları değerlendirmeye alınmaz.

7-Ödeme:

Katkı payı aktarılmasına karar verilen kamulaştırma,
projelendirme, planlama veya uygulama projelerinin maliyet veya kamulaştırma
bedelinin, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen oranlarda (%49) ödeneceği
valilikçe yazılı olarak ilgili belediyelere bildirilir. Valilikçe uygun görülen
proje ve kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre belirlenen tutar,
katkı payı hesabında bloke edilir.

Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk
mahkemelerince yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura veya hak
edişlere göre belediyelerce ödenir. Bloke edilen tutar, proje maliyeti veya
kamulaştırma bedelinden fazla ise aradaki fark ilgili belediyeye ödenmez ve
katkı payı hesabına aktarılır.

Katkı payı hesabından yapılacak ödemelerde mali yıl esastır.
Uygun görülen kamulaştırma ve projeler için katkı payı hesabında bloke edilen
tutarlar yılı içinde harcanır. Bloke edilen tutarların yılı içinde harcanmayan
miktarın ödemesi iptal edilerek bir sonraki yılda değerlendirilecek projelerde
kullanılır.  

Valilik, her yıl katkı payı hesabının miktarını, bu hesaptan hangi belediyeye ne kadar ödenek aktarıldığını ve/veya aktarılmak üzere bloke edildiğini gösteren bilgi ve listeleri yıl sonu itibariyle İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirir.
KAYNAK :Abdullah ÇAVUŞ/BADED Genel Başkanı

Hakkında admin

Check Also

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI

Share Tweet Share Pin Email BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV SORUMLULUK VE ÖZLÜK HAKLARI Belediye Başkanlarının görev …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir