Anasayfa / BELEDİYE MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ / BELEDİYELERE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

BELEDİYELERE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YAPILAN YARDIMLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine istinaden hazırlanan ve 15.03.2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik ” hükümlerine göre kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelerine yardım yapılmaktadır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ve 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıklarının onarımına yardım yapılmaktadır.

1- Kültürel, Sanatsal ve Turistik Gelişmeye ve Tanıtıma Yönelik Projelere Yardımlar:

Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardım yapılabilmektedir.

Başvuru:

Başvurular, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılır.

a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi.

b) Başvuruyu yapan özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş sözleşmesi veya senedinin onaylı örneği, yerel yönetimlerde kurumun adı, gerçek kişilerde nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu ve benzeri bilgileri içeren ayrıntılı rapor.

ç) Proje etkinliği için davet edilen yerli ve yabancı kişi ve toplulukların isim listesi.

d) Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

Özel tiyatroların projelerinde birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen belge aranmaz ve bu projeler için, en geç her yılın 15 Ağustos tarihine kadar, bir sanat sezonunu kapsayacak şekilde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne başvurulur. Çocuk projeleri için uygulanacak projenin metni başvuru belgelerine eklenir.

Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylanan yardımlar, protokol yapılmasını müteakip ödenir.

Protokolde yer alacak hususlar;

Protokolde; taraflar, teşekkülün kanuni tebligat adresi, etkinliğin adı, tarihi, yeri, yardım miktarı, protokole uygun davranılmaması halinde uygulanacak müeyyideler, Bakanlığın denetim yetkisi, gerekli görülen diğer hususlar yer alır.

Yardım, projeyi sunan yerel yönetim kuruluşunun banka hesap numarasına yatırılır.

2- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yardımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanunun 12 nci maddesi ve 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıklarının onarımına yardım yapılmaktadır.

3-Yapılacak yardımlar:

Belediyelerce, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde bina, arsa ve araziler üzerinden tahakkuk ettirilen Emlak Vergisi tutarının %10’u oranında ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tahakkuk ettirilir ve mükelleften Emlak Vergisi tutarıyla birlikte tahsil edilir.

Tahsil edilen pay, il özel idaresi tarafından açılacak özel bir hesaba aktarılır.

Bu miktar, vali tarafından il sınırları içindeki belediyelerin kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırladıkları projelerin kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama işlerine yardım amacıyla kullanılır.

Yapılacak yardımlar, proje maliyetinin veya kamulaştırma bedelinin % 49’unu geçemez. Ancak bu oranlar, planlama ve projelendirme işleri ile bunların uygulamalarına münhasır olmak üzere gerekli görülen hallerde büyükşehir belediyeleri için % 60’a, diğer belediyeler için % 95’e kadar artırılabilir.

4-Başvuru yeri ve zamanı:

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla belediyelerce yapılacak başvurular, iki dönem halinde Ocak ve Haziran ayı sonuna kadar il özel idaresi müdürlüğüne yapılır. Valilerce gerek görülmesi halinde, başvuru dönemlerinde değişiklik yapılarak il sınırı içindeki belediyelere duyurulur.

Yardım Talebinde Bulunan Belediyeden İstenen Belgeler:

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında belediyelerce valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir:

a) Projelendirme ve planlama konusunda;

1) Koruma amaçlı imar planı için; Planlama alanının kentsel sit sınırlarını gösteren Koruma Kurulu kararı ve onaylı pafta, teknik rapor, belediye meclis kararı, tahmini proje maliyeti.

2) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri için; Proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli ögeleri gösteren koruma kurulu kararı ve onaylı pafta, proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler ve minimum 9 x 13 ebadında çekilmiş fotoğrafları, tahmini proje maliyeti.

3) Tek yapı ölçeğindeki projeler için; Yapının tesciline ilişkin koruma kurulu kararı, Yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, tahmini proje maliyeti.

b) Uygulama projeleri konusunda;

1) Kentsel tasarım ve sokak sağlıklaştırma projeleri uygulamaları için; Koruma Kurulunca onaylı uygulama projesi, Alanın panaromikleri ve 9 x 13 ebadında fotoğrafları, iş programı, tahmini proje maliyeti:

2) Tek yapı projesi uygulamaları için; Koruma kurulu onaylı uygulama projesi, restorasyon raporu, iş programı, yapının iç dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, tahmini proje maliyeti.

c) Kamulaştırma konusunda;

1. Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı,

2. Kesinleşmiş kamulaştırma kararı, kamulaştırma bedeli.

d) (a), (b) ve (c) bendlerine ek olarak valilikçe gerek görülen bilgi ve belgeler.

Yukarıdaki taleplerin tümünde ayrıca mali yıl esasına göre hazırlanmış, yıllara sari işlerde ise her yıl içinde bitirilecek kısımlar için ayrı keşif özetini içeren mali rapor ile başvuruyu yapan belediyece ödenecek miktarı gösteren taahhütname sunulur.

Özel hesapta toplanan katkı payları, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında aşağıda belirtilen alanlarda kullandırılır:

a) Kamulaştırma alanında; Kanunun 15 inci maddesi ile belediyelere verilen yetkiler kapsamında yapılacak kamulaştırmalar, Koruma amaçlı imar planları veya projelerin uygulanmasında ihtiyaç duyulan kamulaştırmalar,

b) Projelendirme, planlama ve uygulama alanında; Koruma amaçlı imar planlarının, Koruma amaçlı imar planları ile tespit edilmiş özel proje alanlarının projelendirilmesinin, sokak sağlıklaştırma projelerinin, çevre düzenleme projelerinin, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılması ve bunların uygulanması.

5-Değerlendirmede öncelik sırası:

Belediyelerin kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama taleplerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır.

a) Mevcut durumu nedeniyle aciliyet arz eden taşınmaz kültür varlıkları,

1. Onarımı devam edenler,

2. Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması gerekenler,

3. Nakil gerektirenler.

b) Koruma amaçlı imar planları,

c) Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı olarak ayrılmış yerlerdeki proje ve uygulamalar,

d)  Sokak sağlıklaştırma ile  çevre düzenleme proje ve uygulamaları,

e) Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür varlıkları ve anıt yapılar ile koruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,

f)  Diğer taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,

g) Kamulaştırmalar.

Değerlendirmede öncelik sırası, belediyelerin maliyete katılma oranı da dikkate alınarak vali tarafından belirlenir.

6-Başvuruların değerlendirilmesi:

Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini izleyen ay sonuna kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir komisyon oluşturulur.

Bu komisyon, il kültür ve turizm müdürü, il özel idare müdürü (genel sekreteri) ve proje gönderen belediyelerin başkanları ile il genel meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur.

Yıllara yaygın projeler kapsamında yapılacak işler bölünerek yıl içinde bitirilecek her kısım için ayrıca keşif özeti hazırlanır.

Bu durumda keşif özeti bazında değerlendirme yapılır. İzleyen yıllarda işin devamı niteliğindeki keşif özetleri öncelikle değerlendirilir. Keşif artışları değerlendirmeye alınmaz.

7-Ödeme:

Katkı payı aktarılmasına karar verilen kamulaştırma, projelendirme, planlama veya uygulama projelerinin maliyet veya kamulaştırma bedelinin, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenen oranlarda (%49) ödeneceği valilikçe yazılı olarak ilgili belediyelere bildirilir. Valilikçe uygun görülen proje ve kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre belirlenen tutar, katkı payı hesabında bloke edilir.

Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura veya hak edişlere göre belediyelerce ödenir. Bloke edilen tutar, proje maliyeti veya kamulaştırma bedelinden fazla ise aradaki fark ilgili belediyeye ödenmez ve katkı payı hesabına aktarılır.

Katkı payı hesabından yapılacak ödemelerde mali yıl esastır. Uygun görülen kamulaştırma ve projeler için katkı payı hesabında bloke edilen tutarlar yılı içinde harcanır. Bloke edilen tutarların yılı içinde harcanmayan miktarın ödemesi iptal edilerek bir sonraki yılda değerlendirilecek projelerde kullanılır.  

Valilik, her yıl katkı payı hesabının miktarını, bu hesaptan hangi belediyeye ne kadar ödenek aktarıldığını ve/veya aktarılmak üzere bloke edildiğini gösteren bilgi ve listeleri yıl sonu itibariyle İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirir.
KAYNAK :Abdullah ÇAVUŞ/BADED Genel Başkanı

Hakkında admin

Check Also

BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

Share Tweet Share Pin Email BELEDİYELERE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR Çevre Bakanlığınca çevre …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir