Anasayfa / Güncel / TİCARET HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

TİCARET HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

3 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiş olan 6012 sayılı ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun  şirkeler için reform sayılabilecek çok önemli düzenlemeler getirmiştir. Bununla birlikte aşağıda başlıklar halinde belirtilen konularda da kabahat olarak nitelenen fiilin türüne göre idari para cezası uygulamasına geçilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda Kabahat Olarak Tanımlanan Fiil/Fiiller
 • Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (Md.38/1)
 • Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması  (Md.39/1, 51/2)
 • Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (Md.39/2, 51/2)
 • Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (Md.39/2, 51/2)
5)        İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, internet sitelerinde yayımlamamaları (Md.39/2, 51/2) 6)        Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını tescil ve ilan ettirmemesi (Md.40/1, 51/2) 7)        Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmemesi (Md.40/2, 51/2) 8)        Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri (Md.40/3, 51/2) 9)        Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları (Md.40/4, 51/2) 10)      Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması (Md.41, 51/2) 11)      Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi (Md.42/1, 51/2) 12)      Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi (Md.42/2, 51/2) 13)      Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (Md.43, 51/2) 14)      Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi (Md.44, 51/2) 15)      Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması (Md.45,51/2) 16)      Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması (Md.48, 51/2) 17)      Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (Md.48, 51/2) 18)      İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (Md.53, 51/2) 19)      Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması (64/1, 562/1-a) 20)      İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi (Md.64/1, 562/1-a) Ticaret Hukuku alanında uzman ekibimiz firmaların cezaları duruma düşmelerini engelleyecek bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yanında spesifik olarak aşağıda belirlenmiş alanlarda 6102 sayılı kanunla ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.
 • Kuruluş öncesi süreçte farklı şirket tipleri konusunda danışmanlık verilerek gerçekleştirilen şirket kuruluşları, şube ve irtibat büroları kuruluşu süreçlerinin yürütülmesi, vergi dairesi tescillerinin gerçekleştirilmesi,
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu ve diğer komite ve kurul kararlarının hazırlanması, imza sirküleri ve/veya iç yönerge çıkarılması ve tadil edilmesi dâhil olmak üzere şirketlerin her türlü sekretarya işleri,
 • Teknik iflas durumlarının analiz edilmesi ve şirketler hukuku ve vergi hukuku perspektifi dâhilinde sermaye artırım veya azaltım süreçlerinin yürütülmesi,
 • E-ticaret ve tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde gerekli hukuki dokümantasyonun hazırlanması ve bu çerçevede gerekli tip sözleşmelerin hazırlanması,
 • Kira, hizmet, alt işveren, gizlilik ve lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere şirketlerin taraf olduğu birçok sözleşmenin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/danışmanlık verilmesi, Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla ana sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bölünme, birleşme, nevi değiştirilmesi, terkin (tasfiye), malvarlığı devri, işletme devri veya hisse devri dâhil olmak üzere her türlü şirket içi yeniden yapılanmalar,
 • Şirket içi prosedürler, yönergeler veya politikaların yürürlüğe konması,
 • Şirketlerin diğer her türlü günlük işleyişlerine yönelik şirketler hukukuna yönelik hizmetlerin verilmesi.

BAŞKENT BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ

Hakkında admin

Check Also

VERGİ HUKUKU EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Share Tweet Share Pin Email VERGİ HUKUKU EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ Pin İşletmeler; strateji geliştirme, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir